steviasweetshop.nl
WinkelwagenZoeken

verkoopsvoorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sonberg-Corintec.

Bij vertalingen is uitsluitend de Nederlandse Originele versie rechtelijk bindend!
Versie geldig vanaf 01-12-2011

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sonberg Licence NL BV – Corintec Foundation Org. (Hier Sonberg-Corintec genoemd).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sonberg-Corintec behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


2. Overeenkomst
2.1 Als er door de klant (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan Sonberg-Corintec om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

3. Levering
3.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sonberg-Corintec bestellingen tenminste binnen 7 werkdagen na betaling verzenden. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de klant binnen 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht dat deze artikelen worden nageleverd.
3.2 Wij versturen onze artikelen alleen wanneer de gehele betaling, inclusief alle verzendkosten is voldaan.

3.3 De klant ontvangt een e-mail bericht, zodra het bestelde artikel is verzonden.

3.4 Indien bestellingen binnen 5 werkdagen na verzending niet zijn afgeleverd, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Wordt na 30 dagen na verzending geen bericht aan ons gestuurd, dat u de zending nog niet heeft ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u de zending heeft ontvangen en wordt de koopovereenkomst als voltooid afgesloten.
3.5 Wij behouden ons het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
3.6 Aan de leveringsplicht van Sonberg-Corintec zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door:

Sonberg-Corintec geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van het verzendadres.
3.7 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

2. Verzend en administratiekosten

 

2.1 In Nederland:

Minimaal bestelling:   €   7,50    verzendkosten €    3,50 per zending

Minimaal bestelling:   € 25,00     verzendkosten vrij!

2.2 Europa 1 (AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB,IT, LU, SE)

Minimaal bestelling:   €   7,50    verzendkosten €    6,00 per zending

Minimaal bestelling:   € 30,00     verzendkosten vrij!

2.3 Europa 2 + 3: (BG, EE, FI, HU, IE, LV, PL, PT, RO, SI, SK, CZ+ CH, CY, GR, IS, LI, MA, NO) 

Minimaal bestelling:   €   7,50    verzendkosten €    9,00 per zending

Minimaal bestelling:   € 35,00     verzendkosten vrij!

2.4 For Worldwide DUTY FREE (non EU community)

Minimaal bestelling:   €   7,50    verzendkosten €  16,00 per zending

Minimaal bestelling:   € 50,00     verzendkosten vrij!

 

 

3. Verzending naar landen buiten de EU: 

3.1 In het geval van verzending naar landen buiten de EU is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en extra belastingen in zijn of haar land. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. BTW terugvordering is niet mogelijk, niet van de producten, nog van de administratie en verzendkosten,

3.2 Sonberg-Corintec is niet verantwoordelijk voor wetgevingen en/of restricties bij invoer en/of verkoop m.b.t. voedingssupplementen door haar afnemers.

 

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen en informatie op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet aangeboden.
4.4 De op de internetsite vermelde prijzen zijn bindend tot twee weken na datum van de bestelling.

 

5. Betaling
5.1 Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 7 werkdagen. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant meestal niet gereserveerd. Als de betaling binnen is, worden de artikelen binnen 7 werkdagen verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per mail. Alle bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

5.2 Betaalt u per creditcard of machtiging, dan wordt uw creditcard of bankrekening direct belast. Wij adviseren om een kopie van uw bestelling te printen voor uw administratie.

5.3 Bankbetalingen dienen te geschieden onder vermelding van het ordernummer dat staat op de bevestiging die na bestelling per e-mail wordt toegezonden.

5.4 In alle gevallen kunnen wij onder rembours leveren of vooraf zekerheid verlangen.

5.5 Is de betaling na 14 dagen niet binnen, zal de bestelling worden geannuleerd. De order wordt dan automatisch uit ons bestelsysteem verwijderd.

5.6 Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren en deze debiteur voor de toekomst van levering uit te sluiten.

5.7 Wij behouden ons het eigendomsrecht van geleverde goederen voor, totdat alle door ons gefactureerde bedragen, met inbegrip van rente en kosten, integraal zijn voldaan

5.8 De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een interest op aan 12% per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 100 Euro en dit boven de voormelde interesten. Bovendien vallen de gerechtskosten ten laste van de klant-klant. Wanneer na een herinneringsschrijven een rekening niet is vereffend binnen de veertien dagen, kunnen verdere opdrachten worden stop gezet zonder verwittiging en kunnen eventueel verdere opdrachten slechts worden uitgevoerd tegen voorafbetaling.

5.9 Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven zijn de kosten berekend conform de geldende incassotarieven.

5.10 Ondanks dat wij de site up-to-date proberen te houden kan het incidenteel wel eens voorkomen dat een artikel al is gereserveerd of net in onze winkel is (uit)verkocht.

Wanneer dit het geval is, sturen wij een mailtje dat dit artikel wordt nageleverd.Indien een artikel niet meer leverbaar is zal het gehele bedrag aan de klant worden terugbetaald.

5.11 Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, te Mijdrecht, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken, of door de bank en andere instellingen zouden laten innen.

5.12 Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingingen als definitief aangezien.

5.13 Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Rotterdam bevoegd. De plaatselijke bevoegdheid wordt, wat het Vredegerecht betreft, bepaald door de ligging van onze maatschappelijke zetel.


6. Retouren
6.1 Artikelen kunnen alleen in overleg met ons worden geretourneerd. Er dient altijd een duidelijke omschrijving van de klacht of het probleem te worden toegevoegd. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u ook uw naam, adres en woonplaats te vermelden. U heeft het recht bij koop op afstand om artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren.
Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sonberg-Corintec heeft teruggezonden, is de koop een feit. Deze artikelen dienen altijd in een ongeopende originele verpakking te worden teruggestuurd. Retourzendingen moeten altijd franco worden verstuurd. Ongefrankeerde zendingen zullen door ons worden geweigerd. Retourzendingen zijn altijd voor risico en rekening van de klant en worden nooit terugbetaald.
6.2 Het retouneren geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • producten waarvan de consument de verpakking heeft verbroken.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sonberg-Corintec, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sonberg-Corintec. Sonberg-Corintec houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Sonberg-Corintec respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Sonberg-Corintec maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


8. Opslag van producten:

Producten adviseren wij te bewaren onder de 21° Celsius en onder de 50% luchtvochtigheid.

Geopende verpakkingen adviseren wij binnen de maand te verbruiken,


9. Garantie
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven geeft Sonberg-Corintec de standaard fabrieksgarantie zoals de fabrikant die hanteert. Dit houdt in dat Sonberg-Corintec dus slechts bemiddeld tussen de klant en de fabrikant tot het moment dat de fabrieksgarantie is verlopen. Hierna doet Sonberg-Corintec afstand van haar bemiddelende rol. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

 

10 Annuleren van een bestelling
10.1 Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt de betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Bericht ons alstublieft per e-mail sales@sonberg.nl als u de koop wilt ontbinden.

11. Reclames & aansprakelijkheid
11.1 Sonberg-Corintec is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Sonberg-Corintec geleverd  product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Sonberg-Corintec.

11.2 Vervaardiging van de producten en het vervoer ervan wordt door derden uitgevoerd. De aansprakelijkheid voor de geleverde producten en het transport berusten uitdrukkelijk bij de producenten en de vervoerders.

11.3 De aansprakelijkheid van de Sonberg-Corintec is beperkt tot het herstel of de vervanging van de producten, indien zij hier de verantwoordelijkheid voor heeft.

11.5 Retour van goederen is alleen mogelijk met toestemming van Sonberg-Corintec, Retourkosten zijn voor de klant, Het defecte product dient te worden geretourneerd onder vermelding van een door ons verstrekt retournummer.

11.6 De aansprakelijkheid van Sonberg-Corintec zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal tweemaal de verkoopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp is van de vordering die er toestrekt de aansprakelijkheid van Sonberg-Corintec in het gedrang te brengen.

11.7 Sonberg-Corintec zal p.o. eenzelfde vervangend product leveren, terug gezonden producten worden onze eigendom.

11.8 Sonberg-Corintec is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, voortvloeiend uit het gebruik van de op de site aangeboden producten, die dienen te worden aangemerkt als voedingssupplementen. Bij twijfel over het gebruik raadpleegt vooraf uw arts, specialist of professionele deskundige. Wij garanderen enkel de uniformiteit van onze producten.

11.9 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Rotterdam is uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.

11.10 Alvorens tot aanschaf en/of volledige verbruik over te gaan is het nodig uitgebreide proeven uit te voeren ten einde de kwaliteit en het gewenste resultaat te beoordelen. Wij kunnen in dit opzicht slechts vrijblijvend een adviserende rol spelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de klant. De klant wordt verondersteld bij koop zichzelf te hebben vergewist en te hebben aanvaard dat de producten en verpakkingen zijn aangepast voor zijn gebruik en mede gebruikers.

11.11 De aansprakelijkheid van Sonberg-Corintec is eveneens uitgesloten voor alle schade door geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen toegebracht. Gebreken die voor de Sonberg-Corintec verborgen waren, zullen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid en geen eis tot schadeloosstelling wettigen.

11.12 Het Verpakkingdoosje is geen eetbaar speelgoed en is van kinderen ver te houden. Het toezicht is hier voor verantwoordelijk.

 

12. Klachtenafhandeling
12.1 Sonberg-Corintec streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan worden wij daar graag van op de hoogte gebracht. Er zal dan met u naar een oplossing worden gezocht.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het eigendomsvoorbehoud op de geleverde producten gaat slechts naar de klant over na integrale betaling van de verkoopprijs.

Deze producten kunnen ingeval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

 

 

Sonberg Licence NL BV – Corintec Foundadion Org.


webwinkel beginnen - powered by Professional Webshop Beginnen